Algemene voorwaarden

Algemene voorwaardenVIDIZO bvba Art. I - Bindende kracht I.1 Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de offerte of bestelbon en ondertekend voor akkoord door beide partijen, zijn enkel en bij uitsluiting van alle andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. Art. II - Offertes en prijzen II.1 Elke offerte is 30 dagen geldig vanaf de datum van verzending. Een offerte opgemaakt door onze vertegenwoordigers is pas bindend na bevestiging door de firma. Alle prijzen zijn inclusief BTW. II.2 Diegene die de offerte aanvaardt voor de klant, stelt zich persoonlijk borg voor de volledige nieuwwaarde van de verhuurde goederen. II.3 Informatie (afbeeldingen, technische specificaties,…) die aan de klant bezorgd werd via een algemeen medium (catalogus, folder,…), is louter indicatief en niet bindend. Het toezenden hiervan geldt evenmin als een aanbod. Art. III - Betalingsmodaliteiten III.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres van de firma. III.2 De niet-betaling op de vervaldag van 1 factuur maakt de op dat moment nog niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar met zich mee. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden met een minimum van 125,00 €. Art. IV - Levering en vervoer IV.1 Leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend, en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. IV.2 De levering, aanvaarding en risico-overdracht der goederen geschiedt bij het verlaten van de goederen uit de magazijnen. Art. V - Klachten en betwistingen V.1 Klachten en betwistingen zijn slechts ontvankelijk voor zover de geleverde goederen nog niet werden verwerkt en indien de klachten de firma per aangetekend schrijven bereiken binnen de volgende termijnen:zichtbare gebreken: uiterlijk acht dagen na de levering; verborgen gebreken: uiterlijk acht dagen na de ontdekking ervan en ten laatste drie maanden na de levering;facturatie: uiterlijk vijftien dagen na factuurdatum. V.2 Klacht noch betwisting ontslaat de klant van zijn verplichting tot betalen. V.3 De klant mag de goederen pas terugzenden na schriftelijk akkoord van de firma. In geval de klacht gegrond is, beslist de firma om ofwel de goederen te vervangen ofwel de prijs terug te betalen. Art. VI - Eigendomsvoorbehoud VI.1 Zolang de geleverde goederen niet integraal werden betaald, blijven zij eigendom van Vidizo bvba, zelfs na bewerking ervan door de klant, en mag de klant dezegoederen niet vervreemden of bezwaren. VI.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst behoudt de firma zich het recht voor bijkomende zekerheden te eisen. Art. VII - Eenzijdige be-eindiging VII.1 Indien één van beide partijen enige wettelijke dan wel contractuele verplichting niet nakomt, kan de andere partij vanaf de 10e dag na het verzenden van een ingebrekestelling waarop geen reactie werd ontvangen, eenzijdig overgaan tot de ontbinding van het contract, waarop deze recht heeft vanwege de in gebreke blijvende partij op betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van het totale factuurbedrag, tenzij de werkelijk gedane uitgaven dit percentage overstijgen. VII.2 Elk van beide partijen heeft het recht ten allen tijde de overeenkomst eenzijdig op te zeggen mits betaling van een vergoeding ten belope van 25% van het totale factuurbedrag tenzij de werkelijk geleden schade door de wederpartij dit bedrag overstijgt. VII.3 Indien de klant het faillissement heeft aangevraagd of een verzoek tot WCO of CSR heeft ingediend, dan wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Art. VIII - Aansprakelijkheid VIII.1 Vidizo bvba kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte schade veroorzaakt aan de klant of een derde ten belope van de door haar verzekeraar gedekte bedragen. Deze bedragen kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen. Art. IX - Overmacht IX.1 De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding, behalve die voor gedane kosten, worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering of schorsingin geval van ernstige bemoeilijking ervan ten gevolge van overmacht of vreemde oorzaak. Art. X - Bevoegdheid en toepasselijk recht X.1 In geval van klacht of betwisting zijn enkel de rechtbanken en vredegerecht van het gerechtelijk kanton van de maatschappelijke zetel van Vidizo bvba bevoegd. X.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Art. XI - Geldigheid XI.1 De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de overeenkomst.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »